ให้คำปรึกษาสร้างสวัสดิการแก่พนักงาน

ทีมงานของเราสามารถช่วยให้คำแนะนำในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ​
ปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายที่พนักงานสามารถเลือกแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับตัวเองและถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่เป็นแหล่งเงินออมเกษียณอายุให้แก่พนักงานในองค์กร ​
การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะทำให้บริษัทและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวและเกิดความผูกพันระหว่างบริษัทและพนักงาน​