วางแผนการลงทุน

การวางแผนลงทุนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สินทรัพย์งอกเงย โดยแนวทางการวางแผนของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องนำมาพิจารณา บริการของเราจะครอบคลุมในเรื่องต่างๆดังนี้​

- สรุปข้อมูลการลงทุนของลูกค้าและนำมาวิเคราะห์​
- คำนวณอัตราผลตอบแทนในปัจจุบัน​
- สร้างเป้าหมายร่วมกับลูกค้าและคำนวณอัตราผลตอบแทนในอนาคตที่ต้องการ
- จัดพอร์ตการลงทุนตามแต่ละเป้าหมายและระยะเวลาการลงทุน
- นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ช่วยตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน
- ทบทวนแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนแผนตามสมควร