วางแผนการศึกษา

สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องการมอบให้แก่ลูกคือการศึกษา การศึกษาถือเป็นอาวุธที่จะติดตัวลูกให้เค้าสามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเองในอนาคต แต่การศึกษาที่ดี ตามมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง และเป็นภาระรายจ่ายที่ค่อนข้างยาว เราจึงต้องมีการวางแผนการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร ลูกจะได้รับการศึกษาต่อตามที่วางแผนไว้ ดังนั้นบริการของเราจึงครอบคลุมถึงด้านต่างๆเหล่านี้​

- วิเคราะห์และนำเสนอแผนการศึกษาบุตรในแต่ละแนวทางให้แก่ลูกค้าได้พิจารณาในเรื่องข้อดีข้อเสีย โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่าย
- สร้างเป้าหมายการศึกษาบุตรร่วมกับลูกค้าและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- วิเคราะห์เงินที่ต้องลงทุนต่อปีและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
- วางแผนการออมและการลงทุนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย
- เชื่อมโยงแผนการศึกษากับแผนอื่นๆ อาทิเช่น แผนการลงทุน แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ต่อไป