วางแผนมรดก

การวางแผนมรดกเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานมีความราบรื่นและลดข้อขัดแย้ง บริการของเราครอบคลุมถึงด้านต่างๆดังนี้​

- การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน
- การจัดทำพินัยกรรม
- การวางแผนภาษีมรดก
- การจัดทำธรรมนูญครอบครัว